bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA

Stowarzyszenie Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA” wypełnia obowiązek wynikający z Ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.
Zgodnie z zapisem art.4.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198):
„Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej;
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.”
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Teresa Pasińska
Publikacja dnia: 20.07.2016
Podpisał: Teresa Pasińska
Dokument z dnia: 10.04.2016
Dokument oglądany razy: 56 336